Samenvatting algemene voorwaarden:

 

 

A r t i k el 1: Contractduur en opzegging
Inschrijfgeld wordt niet gehanteerd. Eerste contractduur is afhankelijk vanaf van type programma of de vooraf besproken duur voor het behalen van de gewenste doelstelling. Na de periode eindigt het contract automatisch.

A r t i k el 2: Kosten
Het lidmaatschapsgeld welke de cursist verschuldigd is, kan eenzijdig door BOOST worden aangepast onder invloed van o.a. kostprijsfactoren.

A r t i k el 3: Betalingsverplichting                                                                  
Betalingen geschieden per bankoverschrijving voor aanvang van de afgesproken startdatum.

A r t i k el 4: Trainingsvoorwaarden en lestijden
Er wordt altijd getraind onder begeleiding met een maximaal aantal deelnemers per les. Men dient bij afwezigheid vooraf afmelding te doen. Men dient zich in te schrijven voor vaste lestijden. Bij een aanwezigheid van minder dan 50% op de vaste lestijd in een kwartaal, behoudt BOOST het recht het betreffend lid te verplaatsen naar een andere lestijd. Zonder dat dit zal leiden tot reductie van het lidmaatschapsgeld of teruggave.

De lestijden worden vastgesteld door BOOST. Tijdens officiële feestdagen en de periodes laatste week juli, eerste week augustus en tussen kerst en oud en nieuw is BOOST gesloten. BOOST behoudt zich het recht tijdens officiële schoolvakanties een aangepast lesrooster te voeren, zonder dat dit zal leiden tot reductie van het lidmaatschapsgeld of teruggave.

A r t i k el 5: Huishoudelijk reglement
De cursist houdt zich aan de door of wegens de directie van BOOST gegeven instructies en vastgestelde (huishoudelijke) reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Indien de cursist de instructies en/of reglementen overtreedt, is zulks een reden om de cursist de toegang verder te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijk ingang te beëindigen, onverminderd de verplichting om het lidmaatschapsgeld over de gehele overeengekomen periode te voldoen.

A r t i k el 6: Aansprakelijkheid
De cursist verklaart dat hij/zij de onderhavige instructies uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de cursist BOOST vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. BOOST kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of vermissing van goederen. Dit geldt ook voor goederen die op het parkeerterrein voor BOOST heeft staan.

A r t i k el 7: Opschorten lidmaatschap
Indien gewenst kan het lidmaatschap op ieder gewenst moment worden bevroren. Dit gaat in op de eerstvolgende 1e dag van de daaropvolgende maand. Bij het bevriezen van het langer dan 1 maand (lees 1 betaalperiode), geeft het lid zijn eventuele vaste plaatsen in lessen op.

A r t i k el 8: Verantwoordelijkheid cursist
De cursist belooft plechtig alle aanwijzingen van de BOOST nauwgezet op te volgen, teneinde een geweldig fit resultaat te krijgen en te behouden. Bij het bewust niet opvolgen van de aanwijzingen en of het niet regelmatig volgen van de trainingen zonder afmelding, zal BOOST het lidmaatschap met de cursist beëindigen. Indien niet tevreden krijgt u uw oude lichaam en gedrag vanzelf terug ☺.